Čeština

 

Standardní zásady podpory společnosti Kaspersky Lab (aktualizováno 1. února 2019)

 
 
 
 

1. Úvod

 
 
 
 

2. Definice

 
 
 
 

3. Nabídka standardní podpory

 
 
 
 

4. Rozšířená technická podpora

 
 
 
 

5. Pracovní doba podpory a jazyky

 
 
 
 

6. Správa incidentů

 
 
 
 

7. Kanály podpory

 
 
 
 

8. Fórum Kaspersky Lab

 
 
 
 

9. Životnost podpory aplikace

 
 
 
 

10. Povinnosti společnosti Kaspersky Lab

 
 
 
 

11. Povinnosti zákazníka

 

 
 

このページの改善点を教えてください。

いただきました貴重なご意見は、サポートページ改善のために役立てさせていただきます。
サポートエンジニアによる支援を希望される場合、テクニカルサポートをご利用ください。

送信 送信

フィードバックありがとうございます

ご提案いただきました内容は今後の記事改善に役立てて参ります。

完了