Čeština

 

Pravidla pro podporu softwaru společnosti Kaspersky (aktualizováno 7. dubna 2022)

 
 
 
 

1. Úvod

 
 
 
 

2. Jak získat podporu

 
 
 
 

3. Podporovaný software

 
 
 
 

4. Standardní podpora

 
 
 
 

5. Placené služby technické podpory

 
 
 
 

6. Práva a povinnosti společnosti Kaspersky

 
 
 
 

7. Práva a povinnosti uživatele

 

 
 

このページの改善点を教えてください。

いただきました貴重なご意見は、サポートページ改善のために役立てさせていただきます。
サポートエンジニアによる支援を希望される場合、テクニカルサポートをご利用ください。

送信 送信

フィードバックありがとうございます

ご提案いただきました内容は今後の記事改善に役立てて参ります。

完了