Čeština

 

 

Standardní zásady podpory společnosti Kaspersky Lab (aktualizováno 1. února 2019)

 
 
 
 

1. Úvod

 
 
 
 

2. Definice

 
 
 
 

3. Nabídka standardní podpory

 
 
 
 

4. Rozšířená technická podpora

 
 
 
 

5. Pracovní doba podpory a jazyky

 
 
 
 

6. Správa incidentů

 
 
 
 

7. Kanály podpory

 
 
 
 

8. Fórum Kaspersky Lab

 
 
 
 

9. Životnost podpory aplikace

 
 
 
 

10. Povinnosti společnosti Kaspersky Lab

 
 
 
 

11. Povinnosti zákazníka

 

 
 

このサイトへのフィードバック

サイトのデザインに関するご感想や、問題点などをご報告ください。

サイトへのフィードバックを送信 サイトへのフィードバックを送信

ありがとうございます!

お寄せ頂きましたフィードバックは、今後のサイトの改善に役立てて参ります。

 

このページの改善点を教えてください。

メールアドレスや電話番号を記入いただいても弊社からご連絡はいたしません。テクニカルサポートに問い合わせをするにはアカウント (作成 / ログイン) ページからログインしてください。

送信 送信

フィードバックありがとうございます

ご提案いただきました内容は今後の記事改善に役立てて参ります。

完了